Онлайн списание на БЗС

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

За авторите

Е-мейл Печат ПДФ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Online списанието на БЗС се издава от БЗС. Поради желанието на ръководството на БЗС списанието да бъде форматирано по съвременните международни стандарти, предлагаме следните изисквания към авторите.

Материалите се подават по електронен път на български език, с декларация от всички автори на последната страница, чрез които те обявяват, че даденият материал не е подаден за публикуване едновременно в друго издание, или вече не е публикуван в печатен или електронен вариант някъде другаде. На последната страница трябва да бъде посочен пълен адрес и e-mail на отговорния автор за кореспонденция на български и на английски език. С подаването на материала авторите автоматично се съгласяват да предоставят изключителни авторски права на БЗС върху него, ако се приеме за публикуване.

Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на установените етични критерии при експерименти с хора или животни. Пациентите не трябва да се посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат да бъдат идентифицирани.

Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на данните от техните изследвания в дадените ръкописи.

Статиите ще бъдат рецензирани и приети за печат на заседание на ред. колегията. Сред приемане за печат, материалът в едномесечен срок трябва да бъде предаден за качване в сайта на БЗС – http://journal.bzs.bg/.

Изисквания към съдържанието:

• Заглавие: Кратко и ясно заглавие без съкращения;

• Автори: изписват се имената на авторите (име и фамилия), последвани от цифра, съответстваща на местоработата;

• Местоработата: Изписва се клиничното звено и университета или клиничната практика на авторите.

• Резюме: Обемът да не превишава 250 думи, включително до 5 ключови думи.

• Заглавието, авторският колектив, местоработата и резюмето трябва да бъдат изписани и на английски език.

• Статията по целесъобразност може да съдържа следните части: въвединие, цел, методи, резултати и обсъждане, заключение.

• Книгопис: Книгописът се подрежда по реда на цитиране на авторите в текста.

Пример:

Scheiner MA, Sampson WJ. Supernumerary teeth: A review of the literature and four case reports. Australian Dental Journal 1997;42:(3):160-5.

Цитиранията се отбелязват с арабски цифри в кръгли скоби напр. (1).

• Фигури и таблици: Снимки, фигури и таблици трябва да са включени в текста с пореден номер и заглавие.

• Мерни единици: Исползват се мерни единици от системата SI, изписани на латиница.

Изисквания към формата:

• Файлът със статията трябва да е редактируем в Word формат (97-2003).

• Файлът да съдържа до 10 стандартни страници А4, включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал.

• Шрифт Ariel, 12 pt, междуредие 1.

 

СЪБИТИЯ

Национален форум по дентална медицина - гр. Хасково

Хасково

14 - 16 септември 2018 г. 

 

Семинар на УС на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисаря

Хисаря

6 октомври 2018 г. 

 

Есенна сесия на регионален форум „Верея Дент“

Стара Загора

6 октомври 2018 г.  

 

Национален форум по дентална медицина - Банско

Банско

12 - 14 октомври 2018 г.